Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Kva kan passe for deg?

Denne oppgåva er for deg som skal søkje Vg1 i vidaregåande opplæring. Svar på spørsmåla om kor interessert du er i ulike aktivitetar, så får du ein peikepinn om kva utdanningsprogram du kan starte med å utforske.

Tips

  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!   
  • Spør rådgivar eller foreldra dine dersom det er noko du ikkje forstår.

Kva kan passe for deg?

  • Svar på spørsmåa om kor interessert du er i ulike aktivitetar.
  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!

trene på rytme, bevegelegheit og styrke
lære andre å trene rett
undervise i eit instrument, musikk eller song
designe websider
utvikle grafisk design og layout til eit magasin
stille diagnose og behandle pasientar
jobbe med psykologi, kommunikasjon, rekruttering eller rettleiing
bruke kropp og stemme til å spele ei rolle
kommunisere ein bodskap gjennom dans
planleggje trening for menneske med ulike føresetnader og behov
skrive og komponere musikk
finne fram til og skrive om nyheiter
utforme planteikningar til hus
jobbe med planter, dyr og menneske
jobbe med religion, kultur og historie
gi ulike rollekarakterar ei eiga tolking
øve for å bli ein betre dansar
forske på nervar og musklar
bruke dataprogram i musikkproduksjon
lage tekst til ein reklame
byggje ein 3D-modell
jobbe med utvikling av miljøvennleg energiproduksjon
jobbe med marknadsføring, reklame og bruke sosiale medium i ei bedrift
delta i ei teateroppsetjing
jobbe kreativt med musikk, rytme og rørsle
instruere eit lag innanfor sport
framføre song eller musikk på scene eller i studio
analysere ulike medieprodukt
arbeide med form og fargebruk
utvikle og konstruere bygg eller maskinar
jobbe med økonomi i ei bedrift
arbeide med rollespel
koreografere ei danseoppsetjing
vidareutvikle idrettstalentet mitt
øve på instrumentet mitt
lage tekst, lyd og bilete ved hjelp av digitale verktøy
teikne og formidle idear og illustrere tekst
jobbe med kjemi eller biokjemi
jobbe med politikk og samfunnsfag
lære handlingar og replikkar utanåt
danse for eit publikum
konkurrere i ein idrett
jobbe med notar, rytme og harmoniar
produsere ulike typar film
planleggje eit nytt bustadområde
planleggje vegar og tunellar, berekne rasfare eller leite etter naturressursar som olje og gull
skrive nyheiter, rapportar eller bøker
leggje det praktiske til rette på ei scene
kombinere dans med andre kunstformer
behandle ledd- og muskelskadar på andre menneske
lytte til, og analysere musikk
jobbe med animasjon
designe produkt og ting vi omgir oss med i kvardagen
finne ut korleis motorar eller datasystem er sette saman og verkar
leie, forhandle og organisere
ha ansvar for det visuelle uttrykket på scena
instruere andre i dans
drive med idrett
dirigere eit kor, orkester eller band
lage omslag og setje opp innhald i bøker og brosjyrar
jobbe med formidling av kunst og kultur
bruke matematikk, tenkje logisk og systematisk
jobbe med lovar og reglar
analysere manus til film og teater
bruke fysisk teknikkforståing og danseteori
vere trenar for eit barneidrettslag
arrangere eit musikkstykke
jobbe framfor eller bak kamera
arbeide skapande med å male, teikne og forme
arbeide med teknologi og ingeniørfag
snakke og bruke engelsk eller andre framandspråk
lage teaterframsyningar saman med born
fotografere
sveise, lodde og bruke drill
stelle dyr
arbeide med kundebehandling, saksdokument og arkivering
reparere elektriske anlegg
gjere reint og halde ved like veggar, tak, golv og interiør
gi støtte og omsorg til eldre
dekkje eit festbord
jobbe i mediebransjen med utforming og produksjon av papirbaserte og digitale produkt
bore etter olje på ei plattform
dyrke og selje planter
køyre buss eller trailer
montere stikkontaktar og leggje inn straum
måle og tapetsere
organisere aktivitetar for born eller ungdom
planleggje ein meny og lage mat
klippe, farge og stelle hår
halde ved like maskineriet på eit skip
drive fiske og fangst til sjøs
planleggje og arrangere opplevingar for turistar
rekne ut elektrisk straum og spenning
rekne ut storleik, målestokk og vinklar på ein konstruksjon
utføre ansikts- og kroppspleie på kundar
planleggje og tilverke spesialkost for diabetikarar
designe og sy klede
fikse maskinelt utstyr som er øydelagt
jobbe med oppdrettsfisk
registrere, organisere og pakke varer på eit lager
montere og demontere maskindelar
ta mål og rekne ut kor mykje materiale man treng
behandle og førebyggje fotproblem
lage og dekorere kaker
snikre eit møbel eller byggje ein båt
styre og overvaka maskinar og produksjon
arbeide med hogst og køyring av tømmer
betene kundar i ein butikk
jobbe offshore i olje- og gassindustrien
bruke hammar og spikar
rettleie kundar i bruk av medisinar
lage pølser og kjøttpålegg
lage dekorasjonar
«mekke» på motorar
trene, stelle eller sko hestar
jobbe i resepsjonen på eit hotell eller eit passasjerskip
montere, teste og halde ved like flymotorar og propellar
drive med røyrleggjararbeid
ta imot pasientar på eit sjukehus eller legesenter
servere mat og drikkevarer
innreie eit rom eller eit hus
lakkere og reparere småskadar på bilar
byggje og halde ved like uteareal og grøntanlegg
installere og gi opplæring i bruk av programvare på datamaskinar
styre automatiske maskinar
mure stein og støype betong
gi førstehjelp til ein skadd person
handtere og bearbeide kjøtt
reparere skinn- og lærprodukt som sko, vesker og belte
montere og reparere glas i bilar og bygningar
jobbe med naturvern og dyreliv
jobbe i vaktselskap eller som vektar
få elektriske apparat til å verke
drive med sprengingsarbeid og boring i fjell
hjelpe menneske med nedsett funksjonsevne
tilverke og selje sjømat til kundar
lage, reparere og halde ved like smykke eller klokker
bruke 3D-teikningar av maskinar og produkt
drive med husdyrproduksjon og dyrking av mark
bruke og halde ved like kopimaskin og anna kontorutstyr
installere og drifte elektroniske system
køyre større maskinar
assistere ein tannlege
bake brød, bagettar og anna bakverk

Du forlèt no oppgåva, og svara dine vil bli sletta!

Klikk på Avbryt dersom du ønskjer å halde fram oppgåva.


Avbryt Ok, slett

Slett mine svar
Side 1 av 2