Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Kva kan passe for deg?

Denne oppgåva er for deg som skal søkje Vg1 i vidaregåande opplæring. Svar på spørsmåla om kor interessert du er i ulike aktivitetar, så får du ein peikepinn om kva utdanningsprogram du kan starte med å utforske.

Tips

  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!   
  • Spør rådgivar eller foreldra dine dersom det er noko du ikkje forstår.

Kva kan passe for deg?

  • Svar på spørsmåa om kor interessert du er i ulike aktivitetar.
  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!

arrangere eit musikkstykke
bruke kropp og stemme til å spele ei rolle
behandle ledd- og muskelskadar på andre menneske
produsere ulike typar film
snakke og bruke engelsk eller andre framandspråk
byggje ein 3D-modell
jobbe med utvikling av miljøvennleg energiproduksjon
jobbe kreativt med musikk, rytme og rørsle
jobbe med notar, rytme og harmoniar
leggje det praktiske til rette på ei scene
vere trenar for eit barneidrettslag
jobbe med animasjon
jobbe med psykologi, kommunikasjon, rekruttering eller rettleiing
utvikle grafisk design og layout til eit magasin
jobbe med planter, dyr og menneske
øve for å bli ein betre dansar
skrive og komponere musikk
lære handlingar og replikkar utanåt
instruere eit lag innanfor sport
finne fram til og skrive om nyheiter
jobbe med marknadsføring, reklame og bruke sosiale medium i ei bedrift
planleggje eit nytt bustadområde
utvikle og konstruere bygg eller maskinar
kommunisere ein bodskap gjennom dans
dirigere eit kor, orkester eller band
delta i ei teateroppsetjing
lære andre å trene rett
lage tekst til ein reklame
jobbe med økonomi i ei bedrift
arbeide med form og fargebruk
stille diagnose og behandle pasientar
trene på rytme, bevegelegheit og styrke
lytte til, og analysere musikk
gi ulike rollekarakterar ei eiga tolking
konkurrere i ein idrett
lage tekst, lyd og bilete ved hjelp av digitale verktøy
skrive nyheiter, rapportar eller bøker
arbeide skapande med å male, teikne og forme
bruke matematikk, tenkje logisk og systematisk
instruere andre i dans
undervise i eit instrument, musikk eller song
arbeide med rollespel
drive med idrett
lage omslag og setje opp innhald i bøker og brosjyrar
jobbe med lovar og reglar
jobbe med formidling av kunst og kultur
finne ut korleis motorar eller datasystem er sette saman og verkar
koreografere ei danseoppsetjing
framføre song eller musikk på scene eller i studio
lage teaterframsyningar saman med born
planleggje trening for menneske med ulike føresetnader og behov
jobbe framfor eller bak kamera
jobbe med politikk og samfunnsfag
teikne og formidle idear og illustrere tekst
jobbe med kjemi eller biokjemi
danse for eit publikum
øve på instrumentet mitt
analysere manus til film og teater
vidareutvikle idrettstalentet mitt
analysere ulike medieprodukt
jobbe med religion, kultur og historie
utforme planteikningar til hus
planleggje vegar og tunellar, berekne rasfare eller leite etter naturressursar som olje og gull
kombinere dans med andre kunstformer
bruke dataprogram i musikkproduksjon
ha ansvar for det visuelle uttrykket på scena
forske på nervar og musklar
designe websider
leie, forhandle og organisere
designe produkt og ting vi omgir oss med i kvardagen
arbeide med teknologi og ingeniørfag
bruke fysisk teknikkforståing og danseteori
fikse maskinelt utstyr som er øydelagt
jobbe med oppdrettsfisk
montere stikkontaktar og leggje inn straum
behandle og førebyggje fotproblem
bake brød, bagettar og anna bakverk
lage dekorasjonar
måle og tapetsere
jobbe i vaktselskap eller som vektar
montere og reparere glas i bilar og bygningar
arbeide med hogst og køyring av tømmer
få elektriske apparat til å verke
ta imot pasientar på eit sjukehus eller legesenter
tilverke og selje sjømat til kundar
fotografere
mure stein og støype betong
bruke og halde ved like kopimaskin og anna kontorutstyr
«mekke» på motorar
byggje og halde ved like uteareal og grøntanlegg
installere og drifte elektroniske system
utføre ansikts- og kroppspleie på kundar
dekkje eit festbord
innreie eit rom eller eit hus
køyre større maskinar
køyre buss eller trailer
lakkere og reparere småskadar på bilar
stelle dyr
montere og demontere maskindelar
hjelpe menneske med nedsett funksjonsevne
lage pølser og kjøttpålegg
reparere skinn- og lærprodukt som sko, vesker og belte
gjere reint og halde ved like veggar, tak, golv og interiør
installere og gi opplæring i bruk av programvare på datamaskinar
halde ved like maskineriet på eit skip
drive fiske og fangst til sjøs
reparere elektriske anlegg
organisere aktivitetar for born eller ungdom
lage og dekorere kaker
klippe, farge og stelle hår
rekne ut storleik, målestokk og vinklar på ein konstruksjon
betene kundar i ein butikk
bore etter olje på ei plattform
dyrke og selje planter
montere, teste og halde ved like flymotorar og propellar
assistere ein tannlege
planleggje ein meny og lage mat
snikre eit møbel eller byggje ein båt
drive med røyrleggjararbeid
jobbe i resepsjonen på eit hotell eller eit passasjerskip
styre og overvaka maskinar og produksjon
jobbe med naturvern og dyreliv
jobbe offshore i olje- og gassindustrien
gi førstehjelp til ein skadd person
handtere og bearbeide kjøtt
lage, reparere og halde ved like smykke eller klokker
ta mål og rekne ut kor mykje materiale man treng
arbeide med kundebehandling, saksdokument og arkivering
sveise, lodde og bruke drill
drive med husdyrproduksjon og dyrking av mark
rekne ut elektrisk straum og spenning
gi støtte og omsorg til eldre
planleggje og tilverke spesialkost for diabetikarar
designe og sy klede
bruke hammar og spikar
registrere, organisere og pakke varer på eit lager
bruke 3D-teikningar av maskinar og produkt
trene, stelle eller sko hestar
styre automatiske maskinar
rettleie kundar i bruk av medisinar
servere mat og drikkevarer
jobbe i mediebransjen med utforming og produksjon av papirbaserte og digitale produkt
drive med sprengingsarbeid og boring i fjell
planleggje og arrangere opplevingar for turistar

Du forlèt no oppgåva, og svara dine vil bli sletta!

Klikk på Avbryt dersom du ønskjer å halde fram oppgåva.


Avbryt Ok, slett

Slett mine svar
Side 1 av 2