Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Kva kan passe for deg?

Denne oppgåva er for deg som skal søkje Vg1 i vidaregåande opplæring. Svar på spørsmåla om kor interessert du er i ulike aktivitetar, så får du ein peikepinn om kva utdanningsprogram du kan starte med å utforske.

Tips

  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!   
  • Spør rådgivar eller foreldra dine dersom det er noko du ikkje forstår.

Kva kan passe for deg?

  • Svar på spørsmåa om kor interessert du er i ulike aktivitetar.
  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!

framføre song eller musikk på scene eller i studio
kombinere dans med andre kunstformer
drive med idrett
bruke matematikk, tenkje logisk og systematisk
delta i ei teateroppsetjing
planleggje eit nytt bustadområde
finne fram til og skrive om nyheiter
jobbe med økonomi i ei bedrift
jobbe med notar, rytme og harmoniar
bruke fysisk teknikkforståing og danseteori
vere trenar for eit barneidrettslag
jobbe med utvikling av miljøvennleg energiproduksjon
bruke kropp og stemme til å spele ei rolle
utvikle grafisk design og layout til eit magasin
produsere ulike typar film
skrive nyheiter, rapportar eller bøker
skrive og komponere musikk
koreografere ei danseoppsetjing
instruere eit lag innanfor sport
arbeide med teknologi og ingeniørfag
analysere manus til film og teater
arbeide skapande med å male, teikne og forme
lage tekst til ein reklame
jobbe med religion, kultur og historie
arrangere eit musikkstykke
trene på rytme, bevegelegheit og styrke
planleggje trening for menneske med ulike føresetnader og behov
utvikle og konstruere bygg eller maskinar
gi ulike rollekarakterar ei eiga tolking
byggje ein 3D-modell
analysere ulike medieprodukt
leie, forhandle og organisere
bruke dataprogram i musikkproduksjon
instruere andre i dans
lære andre å trene rett
planleggje vegar og tunellar, berekne rasfare eller leite etter naturressursar som olje og gull
arbeide med rollespel
utforme planteikningar til hus
lage tekst, lyd og bilete ved hjelp av digitale verktøy
jobbe med lovar og reglar
dirigere eit kor, orkester eller band
øve for å bli ein betre dansar
forske på nervar og musklar
finne ut korleis motorar eller datasystem er sette saman og verkar
lære handlingar og replikkar utanåt
teikne og formidle idear og illustrere tekst
jobbe framfor eller bak kamera
snakke og bruke engelsk eller andre framandspråk
undervise i eit instrument, musikk eller song
kommunisere ein bodskap gjennom dans
vidareutvikle idrettstalentet mitt
stille diagnose og behandle pasientar
ha ansvar for det visuelle uttrykket på scena
arbeide med form og fargebruk
jobbe med animasjon
jobbe med psykologi, kommunikasjon, rekruttering eller rettleiing
lytte til, og analysere musikk
danse for eit publikum
behandle ledd- og muskelskadar på andre menneske
jobbe med kjemi eller biokjemi
leggje det praktiske til rette på ei scene
jobbe med formidling av kunst og kultur
designe websider
jobbe med marknadsføring, reklame og bruke sosiale medium i ei bedrift
øve på instrumentet mitt
jobbe kreativt med musikk, rytme og rørsle
konkurrere i ein idrett
jobbe med planter, dyr og menneske
lage teaterframsyningar saman med born
designe produkt og ting vi omgir oss med i kvardagen
lage omslag og setje opp innhald i bøker og brosjyrar
jobbe med politikk og samfunnsfag
drive med sprengingsarbeid og boring i fjell
køyre buss eller trailer
byggje og halde ved like uteareal og grøntanlegg
fotografere
lage og dekorere kaker
lakkere og reparere småskadar på bilar
montere, teste og halde ved like flymotorar og propellar
rettleie kundar i bruk av medisinar
mure stein og støype betong
installere og gi opplæring i bruk av programvare på datamaskinar
jobbe med oppdrettsfisk
klippe, farge og stelle hår
handtere og bearbeide kjøtt
halde ved like maskineriet på eit skip
jobbe offshore i olje- og gassindustrien
hjelpe menneske med nedsett funksjonsevne
bruke hammar og spikar
bruke og halde ved like kopimaskin og anna kontorutstyr
stelle dyr
innreie eit rom eller eit hus
lage pølser og kjøttpålegg
«mekke» på motorar
få elektriske apparat til å verke
organisere aktivitetar for born eller ungdom
drive med røyrleggjararbeid
planleggje og arrangere opplevingar for turistar
dyrke og selje planter
lage dekorasjonar
dekkje eit festbord
fikse maskinelt utstyr som er øydelagt
montere stikkontaktar og leggje inn straum
assistere ein tannlege
gjere reint og halde ved like veggar, tak, golv og interiør
jobbe i resepsjonen på eit hotell eller eit passasjerskip
drive med husdyrproduksjon og dyrking av mark
snikre eit møbel eller byggje ein båt
planleggje ein meny og lage mat
styre og overvaka maskinar og produksjon
installere og drifte elektroniske system
gi støtte og omsorg til eldre
ta mål og rekne ut kor mykje materiale man treng
registrere, organisere og pakke varer på eit lager
arbeide med hogst og køyring av tømmer
designe og sy klede
servere mat og drikkevarer
sveise, lodde og bruke drill
rekne ut elektrisk straum og spenning
gi førstehjelp til ein skadd person
måle og tapetsere
betene kundar i ein butikk
drive fiske og fangst til sjøs
jobbe i mediebransjen med utforming og produksjon av papirbaserte og digitale produkt
tilverke og selje sjømat til kundar
bore etter olje på ei plattform
reparere elektriske anlegg
behandle og førebyggje fotproblem
rekne ut storleik, målestokk og vinklar på ein konstruksjon
jobbe i vaktselskap eller som vektar
trene, stelle eller sko hestar
lage, reparere og halde ved like smykke eller klokker
bake brød, bagettar og anna bakverk
bruke 3D-teikningar av maskinar og produkt
styre automatiske maskinar
utføre ansikts- og kroppspleie på kundar
køyre større maskinar
arbeide med kundebehandling, saksdokument og arkivering
jobbe med naturvern og dyreliv
reparere skinn- og lærprodukt som sko, vesker og belte
planleggje og tilverke spesialkost for diabetikarar
montere og reparere glas i bilar og bygningar
montere og demontere maskindelar
ta imot pasientar på eit sjukehus eller legesenter

Du forlèt no oppgåva, og svara dine vil bli sletta!

Klikk på Avbryt dersom du ønskjer å halde fram oppgåva.


Avbryt Ok, slett

Slett mine svar
Side 1 av 2