Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Kva kan passe for deg?

Denne oppgåva er for deg som skal søkje Vg1 i vidaregåande opplæring. Svar på spørsmåla om kor interessert du er i ulike aktivitetar, så får du ein peikepinn om kva utdanningsprogram du kan starte med å utforske.

Tips

  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!   
  • Spør rådgivar eller foreldra dine dersom det er noko du ikkje forstår.

Kva kan passe for deg?

  • Svar på spørsmåa om kor interessert du er i ulike aktivitetar.
  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!

jobbe med formidling av kunst og kultur
jobbe med animasjon
snakke og bruke engelsk eller andre framandspråk
forske på nervar og musklar
lære handlingar og replikkar utanåt
bruke fysisk teknikkforståing og danseteori
jobbe med kjemi eller biokjemi
lytte til, og analysere musikk
planleggje eit nytt bustadområde
finne fram til og skrive om nyheiter
jobbe med økonomi i ei bedrift
drive med idrett
lage teaterframsyningar saman med born
jobbe kreativt med musikk, rytme og rørsle
planleggje vegar og tunellar, berekne rasfare eller leite etter naturressursar som olje og gull
arrangere eit musikkstykke
utforme planteikningar til hus
lage omslag og setje opp innhald i bøker og brosjyrar
jobbe med politikk og samfunnsfag
behandle ledd- og muskelskadar på andre menneske
delta i ei teateroppsetjing
danse for eit publikum
jobbe med planter, dyr og menneske
øve på instrumentet mitt
byggje ein 3D-modell
jobbe framfor eller bak kamera
jobbe med marknadsføring, reklame og bruke sosiale medium i ei bedrift
vere trenar for eit barneidrettslag
leggje det praktiske til rette på ei scene
øve for å bli ein betre dansar
utvikle og konstruere bygg eller maskinar
skrive og komponere musikk
arbeide skapande med å male, teikne og forme
produsere ulike typar film
jobbe med psykologi, kommunikasjon, rekruttering eller rettleiing
vidareutvikle idrettstalentet mitt
bruke kropp og stemme til å spele ei rolle
kombinere dans med andre kunstformer
finne ut korleis motorar eller datasystem er sette saman og verkar
dirigere eit kor, orkester eller band
designe produkt og ting vi omgir oss med i kvardagen
lage tekst til ein reklame
jobbe med lovar og reglar
planleggje trening for menneske med ulike føresetnader og behov
analysere manus til film og teater
koreografere ei danseoppsetjing
stille diagnose og behandle pasientar
jobbe med notar, rytme og harmoniar
teikne og formidle idear og illustrere tekst
designe websider
leie, forhandle og organisere
lære andre å trene rett
gi ulike rollekarakterar ei eiga tolking
kommunisere ein bodskap gjennom dans
jobbe med utvikling av miljøvennleg energiproduksjon
bruke dataprogram i musikkproduksjon
arbeide med form og fargebruk
lage tekst, lyd og bilete ved hjelp av digitale verktøy
skrive nyheiter, rapportar eller bøker
instruere eit lag innanfor sport
ha ansvar for det visuelle uttrykket på scena
instruere andre i dans
arbeide med teknologi og ingeniørfag
framføre song eller musikk på scene eller i studio
utvikle grafisk design og layout til eit magasin
analysere ulike medieprodukt
jobbe med religion, kultur og historie
konkurrere i ein idrett
arbeide med rollespel
trene på rytme, bevegelegheit og styrke
bruke matematikk, tenkje logisk og systematisk
undervise i eit instrument, musikk eller song
bruke hammar og spikar
lage dekorasjonar
jobbe med oppdrettsfisk
dekkje eit festbord
sveise, lodde og bruke drill
gi støtte og omsorg til eldre
reparere elektriske anlegg
arbeide med kundebehandling, saksdokument og arkivering
gjere reint og halde ved like veggar, tak, golv og interiør
snikre eit møbel eller byggje ein båt
trene, stelle eller sko hestar
bake brød, bagettar og anna bakverk
bruke 3D-teikningar av maskinar og produkt
ta imot pasientar på eit sjukehus eller legesenter
jobbe offshore i olje- og gassindustrien
registrere, organisere og pakke varer på eit lager
køyre større maskinar
fotografere
byggje og halde ved like uteareal og grøntanlegg
servere mat og drikkevarer
halde ved like maskineriet på eit skip
behandle og førebyggje fotproblem
montere, teste og halde ved like flymotorar og propellar
jobbe i resepsjonen på eit hotell eller eit passasjerskip
drive med sprengingsarbeid og boring i fjell
klippe, farge og stelle hår
drive med husdyrproduksjon og dyrking av mark
handtere og bearbeide kjøtt
bore etter olje på ei plattform
utføre ansikts- og kroppspleie på kundar
montere stikkontaktar og leggje inn straum
installere og gi opplæring i bruk av programvare på datamaskinar
drive med røyrleggjararbeid
lage, reparere og halde ved like smykke eller klokker
jobbe med naturvern og dyreliv
tilverke og selje sjømat til kundar
montere og reparere glas i bilar og bygningar
organisere aktivitetar for born eller ungdom
styre automatiske maskinar
køyre buss eller trailer
rekne ut storleik, målestokk og vinklar på ein konstruksjon
designe og sy klede
stelle dyr
lage og dekorere kaker
«mekke» på motorar
hjelpe menneske med nedsett funksjonsevne
montere og demontere maskindelar
betene kundar i ein butikk
måle og tapetsere
jobbe i mediebransjen med utforming og produksjon av papirbaserte og digitale produkt
arbeide med hogst og køyring av tømmer
lage pølser og kjøttpålegg
lakkere og reparere småskadar på bilar
rettleie kundar i bruk av medisinar
få elektriske apparat til å verke
planleggje og arrangere opplevingar for turistar
ta mål og rekne ut kor mykje materiale man treng
reparere skinn- og lærprodukt som sko, vesker og belte
drive fiske og fangst til sjøs
planleggje ein meny og lage mat
fikse maskinelt utstyr som er øydelagt
gi førstehjelp til ein skadd person
rekne ut elektrisk straum og spenning
bruke og halde ved like kopimaskin og anna kontorutstyr
mure stein og støype betong
innreie eit rom eller eit hus
dyrke og selje planter
planleggje og tilverke spesialkost for diabetikarar
styre og overvaka maskinar og produksjon
assistere ein tannlege
installere og drifte elektroniske system
jobbe i vaktselskap eller som vektar

Du forlèt no oppgåva, og svara dine vil bli sletta!

Klikk på Avbryt dersom du ønskjer å halde fram oppgåva.


Avbryt Ok, slett

Slett mine svar
Side 1 av 2