Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Kva kan passe for deg?

Denne oppgåva er for deg som skal søkje Vg1 i vidaregåande opplæring. Svar på spørsmåla om kor interessert du er i ulike aktivitetar, så får du ein peikepinn om kva utdanningsprogram du kan starte med å utforske.

Tips

  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!   
  • Spør rådgivar eller foreldra dine dersom det er noko du ikkje forstår.

Kva kan passe for deg?

  • Svar på spørsmåa om kor interessert du er i ulike aktivitetar.
  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!

jobbe med psykologi, kommunikasjon, rekruttering eller rettleiing
instruere andre i dans
lytte til, og analysere musikk
arbeide skapande med å male, teikne og forme
lage teaterframsyningar saman med born
arbeide med teknologi og ingeniørfag
jobbe framfor eller bak kamera
vere trenar for eit barneidrettslag
jobbe med politikk og samfunnsfag
jobbe kreativt med musikk, rytme og rørsle
øve på instrumentet mitt
jobbe med formidling av kunst og kultur
analysere manus til film og teater
finne ut korleis motorar eller datasystem er sette saman og verkar
jobbe med animasjon
instruere eit lag innanfor sport
jobbe med marknadsføring, reklame og bruke sosiale medium i ei bedrift
danse for eit publikum
skrive og komponere musikk
planleggje eit nytt bustadområde
ha ansvar for det visuelle uttrykket på scena
jobbe med planter, dyr og menneske
finne fram til og skrive om nyheiter
drive med idrett
leie, forhandle og organisere
bruke fysisk teknikkforståing og danseteori
arrangere eit musikkstykke
arbeide med form og fargebruk
gi ulike rollekarakterar ei eiga tolking
stille diagnose og behandle pasientar
lage tekst, lyd og bilete ved hjelp av digitale verktøy
planleggje trening for menneske med ulike føresetnader og behov
jobbe med økonomi i ei bedrift
kombinere dans med andre kunstformer
undervise i eit instrument, musikk eller song
teikne og formidle idear og illustrere tekst
delta i ei teateroppsetjing
planleggje vegar og tunellar, berekne rasfare eller leite etter naturressursar som olje og gull
lage tekst til ein reklame
lære andre å trene rett
snakke og bruke engelsk eller andre framandspråk
kommunisere ein bodskap gjennom dans
bruke dataprogram i musikkproduksjon
utvikle grafisk design og layout til eit magasin
bruke kropp og stemme til å spele ei rolle
jobbe med kjemi eller biokjemi
lage omslag og setje opp innhald i bøker og brosjyrar
vidareutvikle idrettstalentet mitt
jobbe med lovar og reglar
trene på rytme, bevegelegheit og styrke
framføre song eller musikk på scene eller i studio
designe produkt og ting vi omgir oss med i kvardagen
lære handlingar og replikkar utanåt
utvikle og konstruere bygg eller maskinar
analysere ulike medieprodukt
forske på nervar og musklar
skrive nyheiter, rapportar eller bøker
øve for å bli ein betre dansar
jobbe med notar, rytme og harmoniar
utforme planteikningar til hus
leggje det praktiske til rette på ei scene
jobbe med utvikling av miljøvennleg energiproduksjon
produsere ulike typar film
behandle ledd- og muskelskadar på andre menneske
jobbe med religion, kultur og historie
koreografere ei danseoppsetjing
dirigere eit kor, orkester eller band
byggje ein 3D-modell
arbeide med rollespel
bruke matematikk, tenkje logisk og systematisk
designe websider
konkurrere i ein idrett
halde ved like maskineriet på eit skip
trene, stelle eller sko hestar
drive med sprengingsarbeid og boring i fjell
lage, reparere og halde ved like smykke eller klokker
hjelpe menneske med nedsett funksjonsevne
betene kundar i ein butikk
lage og dekorere kaker
styre automatiske maskinar
bruke 3D-teikningar av maskinar og produkt
drive med husdyrproduksjon og dyrking av mark
rekne ut storleik, målestokk og vinklar på ein konstruksjon
klippe, farge og stelle hår
assistere ein tannlege
køyre buss eller trailer
lage pølser og kjøttpålegg
montere stikkontaktar og leggje inn straum
fikse maskinelt utstyr som er øydelagt
arbeide med hogst og køyring av tømmer
drive med røyrleggjararbeid
jobbe i mediebransjen med utforming og produksjon av papirbaserte og digitale produkt
behandle og førebyggje fotproblem
planleggje og arrangere opplevingar for turistar
bake brød, bagettar og anna bakverk
rekne ut elektrisk straum og spenning
bore etter olje på ei plattform
jobbe med naturvern og dyreliv
gjere reint og halde ved like veggar, tak, golv og interiør
lage dekorasjonar
rettleie kundar i bruk av medisinar
jobbe i resepsjonen på eit hotell eller eit passasjerskip
tilverke og selje sjømat til kundar
få elektriske apparat til å verke
lakkere og reparere småskadar på bilar
byggje og halde ved like uteareal og grøntanlegg
bruke hammar og spikar
fotografere
gi førstehjelp til ein skadd person
bruke og halde ved like kopimaskin og anna kontorutstyr
servere mat og drikkevarer
montere, teste og halde ved like flymotorar og propellar
sveise, lodde og bruke drill
dyrke og selje planter
ta mål og rekne ut kor mykje materiale man treng
innreie eit rom eller eit hus
organisere aktivitetar for born eller ungdom
jobbe i vaktselskap eller som vektar
handtere og bearbeide kjøtt
jobbe offshore i olje- og gassindustrien
montere og reparere glas i bilar og bygningar
stelle dyr
mure stein og støype betong
designe og sy klede
ta imot pasientar på eit sjukehus eller legesenter
arbeide med kundebehandling, saksdokument og arkivering
dekkje eit festbord
montere og demontere maskindelar
styre og overvaka maskinar og produksjon
drive fiske og fangst til sjøs
køyre større maskinar
snikre eit møbel eller byggje ein båt
utføre ansikts- og kroppspleie på kundar
installere og gi opplæring i bruk av programvare på datamaskinar
planleggje ein meny og lage mat
installere og drifte elektroniske system
«mekke» på motorar
jobbe med oppdrettsfisk
måle og tapetsere
reparere skinn- og lærprodukt som sko, vesker og belte
gi støtte og omsorg til eldre
registrere, organisere og pakke varer på eit lager
planleggje og tilverke spesialkost for diabetikarar
reparere elektriske anlegg

Du forlèt no oppgåva, og svara dine vil bli sletta!

Klikk på Avbryt dersom du ønskjer å halde fram oppgåva.


Avbryt Ok, slett

Slett mine svar
Side 1 av 2