Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Kva kan passe for deg?

Denne oppgåva er for deg som skal søkje Vg1 i vidaregåande opplæring. Svar på spørsmåla om kor interessert du er i ulike aktivitetar, så får du ein peikepinn om kva utdanningsprogram du kan starte med å utforske.

Tips

  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!   
  • Spør rådgivar eller foreldra dine dersom det er noko du ikkje forstår.

Kva kan passe for deg?

  • Svar på spørsmåa om kor interessert du er i ulike aktivitetar.
  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!

kombinere dans med andre kunstformer
leie, forhandle og organisere
produsere ulike typar film
lage teaterframsyningar saman med born
arrangere eit musikkstykke
utforme planteikningar til hus
planleggje trening for menneske med ulike føresetnader og behov
finne ut korleis motorar eller datasystem er sette saman og verkar
koreografere ei danseoppsetjing
jobbe med politikk og samfunnsfag
lage tekst, lyd og bilete ved hjelp av digitale verktøy
bruke kropp og stemme til å spele ei rolle
dirigere eit kor, orkester eller band
designe produkt og ting vi omgir oss med i kvardagen
forske på nervar og musklar
planleggje vegar og tunellar, berekne rasfare eller leite etter naturressursar som olje og gull
bruke fysisk teknikkforståing og danseteori
jobbe med religion, kultur og historie
analysere ulike medieprodukt
analysere manus til film og teater
jobbe med notar, rytme og harmoniar
planleggje eit nytt bustadområde
lære andre å trene rett
jobbe med kjemi eller biokjemi
jobbe kreativt med musikk, rytme og rørsle
jobbe med lovar og reglar
jobbe med animasjon
arbeide med rollespel
øve på instrumentet mitt
arbeide skapande med å male, teikne og forme
konkurrere i ein idrett
jobbe med utvikling av miljøvennleg energiproduksjon
øve for å bli ein betre dansar
skrive nyheiter, rapportar eller bøker
finne fram til og skrive om nyheiter
ha ansvar for det visuelle uttrykket på scena
undervise i eit instrument, musikk eller song
jobbe med formidling av kunst og kultur
vidareutvikle idrettstalentet mitt
bruke matematikk, tenkje logisk og systematisk
kommunisere ein bodskap gjennom dans
jobbe med psykologi, kommunikasjon, rekruttering eller rettleiing
designe websider
gi ulike rollekarakterar ei eiga tolking
bruke dataprogram i musikkproduksjon
teikne og formidle idear og illustrere tekst
behandle ledd- og muskelskadar på andre menneske
utvikle og konstruere bygg eller maskinar
instruere andre i dans
jobbe med økonomi i ei bedrift
jobbe framfor eller bak kamera
lære handlingar og replikkar utanåt
skrive og komponere musikk
byggje ein 3D-modell
drive med idrett
jobbe med planter, dyr og menneske
trene på rytme, bevegelegheit og styrke
snakke og bruke engelsk eller andre framandspråk
lage tekst til ein reklame
leggje det praktiske til rette på ei scene
lytte til, og analysere musikk
utvikle grafisk design og layout til eit magasin
instruere eit lag innanfor sport
stille diagnose og behandle pasientar
danse for eit publikum
jobbe med marknadsføring, reklame og bruke sosiale medium i ei bedrift
lage omslag og setje opp innhald i bøker og brosjyrar
delta i ei teateroppsetjing
framføre song eller musikk på scene eller i studio
arbeide med form og fargebruk
vere trenar for eit barneidrettslag
arbeide med teknologi og ingeniørfag
utføre ansikts- og kroppspleie på kundar
jobbe med oppdrettsfisk
fotografere
bore etter olje på ei plattform
drive med sprengingsarbeid og boring i fjell
reparere elektriske anlegg
arbeide med kundebehandling, saksdokument og arkivering
lage og dekorere kaker
assistere ein tannlege
drive med husdyrproduksjon og dyrking av mark
lage dekorasjonar
fikse maskinelt utstyr som er øydelagt
gjere reint og halde ved like veggar, tak, golv og interiør
montere og demontere maskindelar
planleggje og arrangere opplevingar for turistar
servere mat og drikkevarer
gi førstehjelp til ein skadd person
jobbe med naturvern og dyreliv
lage, reparere og halde ved like smykke eller klokker
montere og reparere glas i bilar og bygningar
måle og tapetsere
styre automatiske maskinar
betene kundar i ein butikk
planleggje ein meny og lage mat
behandle og førebyggje fotproblem
dyrke og selje planter
innreie eit rom eller eit hus
sveise, lodde og bruke drill
rekne ut storleik, målestokk og vinklar på ein konstruksjon
jobbe offshore i olje- og gassindustrien
registrere, organisere og pakke varer på eit lager
tilverke og selje sjømat til kundar
ta imot pasientar på eit sjukehus eller legesenter
stelle dyr
reparere skinn- og lærprodukt som sko, vesker og belte
halde ved like maskineriet på eit skip
køyre større maskinar
montere stikkontaktar og leggje inn straum
bruke og halde ved like kopimaskin og anna kontorutstyr
lage pølser og kjøttpålegg
organisere aktivitetar for born eller ungdom
trene, stelle eller sko hestar
jobbe i mediebransjen med utforming og produksjon av papirbaserte og digitale produkt
bruke 3D-teikningar av maskinar og produkt
drive med røyrleggjararbeid
montere, teste og halde ved like flymotorar og propellar
jobbe i resepsjonen på eit hotell eller eit passasjerskip
dekkje eit festbord
gi støtte og omsorg til eldre
arbeide med hogst og køyring av tømmer
designe og sy klede
«mekke» på motorar
bruke hammar og spikar
få elektriske apparat til å verke
køyre buss eller trailer
bake brød, bagettar og anna bakverk
hjelpe menneske med nedsett funksjonsevne
drive fiske og fangst til sjøs
snikre eit møbel eller byggje ein båt
lakkere og reparere småskadar på bilar
ta mål og rekne ut kor mykje materiale man treng
rekne ut elektrisk straum og spenning
jobbe i vaktselskap eller som vektar
handtere og bearbeide kjøtt
rettleie kundar i bruk av medisinar
byggje og halde ved like uteareal og grøntanlegg
klippe, farge og stelle hår
styre og overvaka maskinar og produksjon
mure stein og støype betong
installere og drifte elektroniske system
installere og gi opplæring i bruk av programvare på datamaskinar
planleggje og tilverke spesialkost for diabetikarar

Du forlèt no oppgåva, og svara dine vil bli sletta!

Klikk på Avbryt dersom du ønskjer å halde fram oppgåva.


Avbryt Ok, slett

Slett mine svar
Side 1 av 2