Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Kva kan passe for deg?

Denne oppgåva er for deg som skal søkje Vg1 i vidaregåande opplæring. Svar på spørsmåla om kor interessert du er i ulike aktivitetar, så får du ein peikepinn om kva utdanningsprogram du kan starte med å utforske.

Tips

  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!   
  • Spør rådgivar eller foreldra dine dersom det er noko du ikkje forstår.

Kva kan passe for deg?

  • Svar på spørsmåa om kor interessert du er i ulike aktivitetar.
  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!

jobbe med formidling av kunst og kultur
dirigere eit kor, orkester eller band
kombinere dans med andre kunstformer
finne ut korleis motorar eller datasystem er sette saman og verkar
lage teaterframsyningar saman med born
produsere ulike typar film
skrive nyheiter, rapportar eller bøker
lære andre å trene rett
arbeide med form og fargebruk
undervise i eit instrument, musikk eller song
øve for å bli ein betre dansar
jobbe med kjemi eller biokjemi
ha ansvar for det visuelle uttrykket på scena
lage omslag og setje opp innhald i bøker og brosjyrar
jobbe med politikk og samfunnsfag
konkurrere i ein idrett
utvikle grafisk design og layout til eit magasin
bruke dataprogram i musikkproduksjon
danse for eit publikum
utvikle og konstruere bygg eller maskinar
arbeide med rollespel
lage tekst, lyd og bilete ved hjelp av digitale verktøy
jobbe med psykologi, kommunikasjon, rekruttering eller rettleiing
drive med idrett
designe produkt og ting vi omgir oss med i kvardagen
skrive og komponere musikk
bruke fysisk teknikkforståing og danseteori
jobbe med utvikling av miljøvennleg energiproduksjon
lære handlingar og replikkar utanåt
analysere ulike medieprodukt
jobbe med økonomi i ei bedrift
behandle ledd- og muskelskadar på andre menneske
planleggje eit nytt bustadområde
framføre song eller musikk på scene eller i studio
instruere andre i dans
jobbe med planter, dyr og menneske
gi ulike rollekarakterar ei eiga tolking
jobbe med animasjon
leie, forhandle og organisere
vere trenar for eit barneidrettslag
arbeide skapande med å male, teikne og forme
øve på instrumentet mitt
jobbe kreativt med musikk, rytme og rørsle
arbeide med teknologi og ingeniørfag
delta i ei teateroppsetjing
jobbe framfor eller bak kamera
jobbe med religion, kultur og historie
planleggje trening for menneske med ulike føresetnader og behov
utforme planteikningar til hus
lytte til, og analysere musikk
koreografere ei danseoppsetjing
planleggje vegar og tunellar, berekne rasfare eller leite etter naturressursar som olje og gull
leggje det praktiske til rette på ei scene
designe websider
jobbe med lovar og reglar
instruere eit lag innanfor sport
teikne og formidle idear og illustrere tekst
arrangere eit musikkstykke
trene på rytme, bevegelegheit og styrke
stille diagnose og behandle pasientar
bruke kropp og stemme til å spele ei rolle
lage tekst til ein reklame
snakke og bruke engelsk eller andre framandspråk
vidareutvikle idrettstalentet mitt
byggje ein 3D-modell
jobbe med notar, rytme og harmoniar
kommunisere ein bodskap gjennom dans
bruke matematikk, tenkje logisk og systematisk
analysere manus til film og teater
finne fram til og skrive om nyheiter
jobbe med marknadsføring, reklame og bruke sosiale medium i ei bedrift
forske på nervar og musklar
mure stein og støype betong
installere og gi opplæring i bruk av programvare på datamaskinar
stelle dyr
snikre eit møbel eller byggje ein båt
planleggje og tilverke spesialkost for diabetikarar
bruke 3D-teikningar av maskinar og produkt
assistere ein tannlege
styre automatiske maskinar
køyre større maskinar
betene kundar i ein butikk
jobbe med naturvern og dyreliv
innreie eit rom eller eit hus
tilverke og selje sjømat til kundar
halde ved like maskineriet på eit skip
behandle og førebyggje fotproblem
få elektriske apparat til å verke
rekne ut storleik, målestokk og vinklar på ein konstruksjon
køyre buss eller trailer
byggje og halde ved like uteareal og grøntanlegg
lage, reparere og halde ved like smykke eller klokker
servere mat og drikkevarer
sveise, lodde og bruke drill
utføre ansikts- og kroppspleie på kundar
rekne ut elektrisk straum og spenning
måle og tapetsere
bruke og halde ved like kopimaskin og anna kontorutstyr
drive fiske og fangst til sjøs
jobbe i mediebransjen med utforming og produksjon av papirbaserte og digitale produkt
dekkje eit festbord
«mekke» på motorar
gi støtte og omsorg til eldre
montere stikkontaktar og leggje inn straum
drive med røyrleggjararbeid
planleggje og arrangere opplevingar for turistar
arbeide med hogst og køyring av tømmer
designe og sy klede
lage og dekorere kaker
lakkere og reparere småskadar på bilar
rettleie kundar i bruk av medisinar
installere og drifte elektroniske system
drive med sprengingsarbeid og boring i fjell
jobbe i resepsjonen på eit hotell eller eit passasjerskip
trene, stelle eller sko hestar
reparere skinn- og lærprodukt som sko, vesker og belte
lage pølser og kjøttpålegg
styre og overvaka maskinar og produksjon
gi førstehjelp til ein skadd person
montere og demontere maskindelar
gjere reint og halde ved like veggar, tak, golv og interiør
jobbe i vaktselskap eller som vektar
drive med husdyrproduksjon og dyrking av mark
fotografere
handtere og bearbeide kjøtt
montere og reparere glas i bilar og bygningar
hjelpe menneske med nedsett funksjonsevne
montere, teste og halde ved like flymotorar og propellar
bruke hammar og spikar
registrere, organisere og pakke varer på eit lager
jobbe med oppdrettsfisk
klippe, farge og stelle hår
planleggje ein meny og lage mat
fikse maskinelt utstyr som er øydelagt
ta imot pasientar på eit sjukehus eller legesenter
reparere elektriske anlegg
ta mål og rekne ut kor mykje materiale man treng
arbeide med kundebehandling, saksdokument og arkivering
dyrke og selje planter
lage dekorasjonar
bake brød, bagettar og anna bakverk
bore etter olje på ei plattform
organisere aktivitetar for born eller ungdom
jobbe offshore i olje- og gassindustrien

Du forlèt no oppgåva, og svara dine vil bli sletta!

Klikk på Avbryt dersom du ønskjer å halde fram oppgåva.


Avbryt Ok, slett

Slett mine svar
Side 1 av 2