Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

Kva kan passe for deg?

Denne oppgåva er for deg som skal søkje Vg1 i vidaregåande opplæring. Svar på spørsmåla om kor interessert du er i ulike aktivitetar, så får du ein peikepinn om kva utdanningsprogram du kan starte med å utforske.

Tips

  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!   
  • Spør rådgivar eller foreldra dine dersom det er noko du ikkje forstår.

Kva kan passe for deg?

  • Svar på spørsmåa om kor interessert du er i ulike aktivitetar.
  • Tenk på kva du vil like å gjere i utdanning og jobb – ikkje fritidsinteressene dine!

jobbe med lovar og reglar
teikne og formidle idear og illustrere tekst
lage tekst, lyd og bilete ved hjelp av digitale verktøy
lytte til, og analysere musikk
øve for å bli ein betre dansar
forske på nervar og musklar
bruke kropp og stemme til å spele ei rolle
planleggje vegar og tunellar, berekne rasfare eller leite etter naturressursar som olje og gull
leie, forhandle og organisere
utforme planteikningar til hus
jobbe framfor eller bak kamera
bruke dataprogram i musikkproduksjon
kombinere dans med andre kunstformer
vere trenar for eit barneidrettslag
lage teaterframsyningar saman med born
arbeide med teknologi og ingeniørfag
jobbe med psykologi, kommunikasjon, rekruttering eller rettleiing
planleggje eit nytt bustadområde
finne fram til og skrive om nyheiter
dirigere eit kor, orkester eller band
bruke fysisk teknikkforståing og danseteori
konkurrere i ein idrett
lære handlingar og replikkar utanåt
finne ut korleis motorar eller datasystem er sette saman og verkar
jobbe med politikk og samfunnsfag
designe produkt og ting vi omgir oss med i kvardagen
produsere ulike typar film
undervise i eit instrument, musikk eller song
koreografere ei danseoppsetjing
instruere eit lag innanfor sport
leggje det praktiske til rette på ei scene
stille diagnose og behandle pasientar
skrive nyheiter, rapportar eller bøker
byggje ein 3D-modell
designe websider
skrive og komponere musikk
danse for eit publikum
behandle ledd- og muskelskadar på andre menneske
gi ulike rollekarakterar ei eiga tolking
utvikle og konstruere bygg eller maskinar
jobbe med religion, kultur og historie
arbeide skapande med å male, teikne og forme
lage omslag og setje opp innhald i bøker og brosjyrar
framføre song eller musikk på scene eller i studio
instruere andre i dans
drive med idrett
ha ansvar for det visuelle uttrykket på scena
jobbe med kjemi eller biokjemi
jobbe med marknadsføring, reklame og bruke sosiale medium i ei bedrift
utvikle grafisk design og layout til eit magasin
lage tekst til ein reklame
arrangere eit musikkstykke
jobbe kreativt med musikk, rytme og rørsle
vidareutvikle idrettstalentet mitt
analysere manus til film og teater
jobbe med utvikling av miljøvennleg energiproduksjon
snakke og bruke engelsk eller andre framandspråk
jobbe med formidling av kunst og kultur
analysere ulike medieprodukt
jobbe med notar, rytme og harmoniar
trene på rytme, bevegelegheit og styrke
lære andre å trene rett
delta i ei teateroppsetjing
jobbe med planter, dyr og menneske
jobbe med økonomi i ei bedrift
arbeide med form og fargebruk
jobbe med animasjon
øve på instrumentet mitt
kommunisere ein bodskap gjennom dans
planleggje trening for menneske med ulike føresetnader og behov
arbeide med rollespel
bruke matematikk, tenkje logisk og systematisk
registrere, organisere og pakke varer på eit lager
styre automatiske maskinar
drive med røyrleggjararbeid
handtere og bearbeide kjøtt
drive fiske og fangst til sjøs
reparere skinn- og lærprodukt som sko, vesker og belte
«mekke» på motorar
gi førstehjelp til ein skadd person
køyre buss eller trailer
montere stikkontaktar og leggje inn straum
drive med sprengingsarbeid og boring i fjell
planleggje ein meny og lage mat
jobbe med naturvern og dyreliv
innreie eit rom eller eit hus
sveise, lodde og bruke drill
hjelpe menneske med nedsett funksjonsevne
jobbe i vaktselskap eller som vektar
jobbe offshore i olje- og gassindustrien
gjere reint og halde ved like veggar, tak, golv og interiør
lage og dekorere kaker
trene, stelle eller sko hestar
fotografere
bore etter olje på ei plattform
ta imot pasientar på eit sjukehus eller legesenter
jobbe i resepsjonen på eit hotell eller eit passasjerskip
få elektriske apparat til å verke
rekne ut storleik, målestokk og vinklar på ein konstruksjon
bake brød, bagettar og anna bakverk
dyrke og selje planter
designe og sy klede
lakkere og reparere småskadar på bilar
gi støtte og omsorg til eldre
betene kundar i ein butikk
rekne ut elektrisk straum og spenning
måle og tapetsere
lage pølser og kjøttpålegg
jobbe med oppdrettsfisk
klippe, farge og stelle hår
montere og reparere glas i bilar og bygningar
utføre ansikts- og kroppspleie på kundar
bruke og halde ved like kopimaskin og anna kontorutstyr
montere og demontere maskindelar
ta mål og rekne ut kor mykje materiale man treng
servere mat og drikkevarer
byggje og halde ved like uteareal og grøntanlegg
lage dekorasjonar
styre og overvaka maskinar og produksjon
behandle og førebyggje fotproblem
planleggje og arrangere opplevingar for turistar
montere, teste og halde ved like flymotorar og propellar
mure stein og støype betong
planleggje og tilverke spesialkost for diabetikarar
arbeide med hogst og køyring av tømmer
jobbe i mediebransjen med utforming og produksjon av papirbaserte og digitale produkt
bruke 3D-teikningar av maskinar og produkt
assistere ein tannlege
installere og gi opplæring i bruk av programvare på datamaskinar
reparere elektriske anlegg
bruke hammar og spikar
dekkje eit festbord
drive med husdyrproduksjon og dyrking av mark
lage, reparere og halde ved like smykke eller klokker
fikse maskinelt utstyr som er øydelagt
organisere aktivitetar for born eller ungdom
arbeide med kundebehandling, saksdokument og arkivering
installere og drifte elektroniske system
køyre større maskinar
tilverke og selje sjømat til kundar
stelle dyr
snikre eit møbel eller byggje ein båt
halde ved like maskineriet på eit skip
rettleie kundar i bruk av medisinar

Du forlèt no oppgåva, og svara dine vil bli sletta!

Klikk på Avbryt dersom du ønskjer å halde fram oppgåva.


Avbryt Ok, slett

Slett mine svar
Side 1 av 2