Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

امتحان بدهید!

درباره تفاوت بین تخصص در مطالعات عمومی و آموزش حرفه ای چه می دانید؟

  • نقشه ساختار را مطالعه کنید!
  • فکر می کنید کدام جمله مناسب است؟
  • توضیحات را بخوانید! شاید بتوانید چیز جدید یاد بگیرید؟

کلاس دهم


Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

آموزش مطالعات عمومی به گواهی پذیرش در دانشگاه ها

منتهی می شود

سطح 1 متوسطه در مدرسه

سطح 2 متوسطه در مدرسه


سطح 3 متوسطه در مدرسه


آموزش عالی در دانشگاه و دانشکده ها


برنامه تکمیلی برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها


آموزش حرفه ای به ‏‏مهارت حرفه ای‏ (با گواهی کارگر ماهر یا حرفه ای) منتهی می شود


سطح 1 متوسطه در مدرسه


سطح 2 متوسطه در مدرسه


Velg VG3 retning

  • سطح 3 متوسطه در مدرسه


  • برنامه تکمیلی برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها


  • آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزشی


سطح 3 متوسطه در مدرسه


برنامه تکمیلی برای گواهی پذیرش عمومی در دانشگاه ها


آموزش ضمن خدمت در مراکز آموزشی


شغل و استخدام یا آموزش حرفه ای دانشگاهی


سال اول


سال دوم


سال سوم


سال چهارم


 
نکته
نحوه انجام کار و حرفه را می آموزید و می توانید مستقیماً وارد دنیای کار شوید
«واحدهای درک مفاهیم» بسیاری وجود دارد
می توانید کارآموز شوید و آخرین مرحله آموزشتان را در یک شرکت بگذرانید
می توانید در طول دوره آموزش، حقوق دریافت کنید
شما را برای ادامه تحصیلات در دانشکده یا دانشگاه آماده می کند
می توانید با انتخاب گذراندن یک سال آموزش تکمیلی و دریافت گواهی پذیرش عمومی دانشگاه ها، برای پذیرش در مقطع آموزش عالی درخواست کنید
فرصت انتخاب واحدهای درسی لازم برای پذیرش در برنامه های آموزشی علمی را در اختیار خواهد داشت
در طول آموزش خود، تجربه کاری عملی بسیاری کسب خواهید کرد
ادامه تحصیلات را در دانشکده آموزش متوسطه امکان پذیر می کند

اکنون درباره تفاوت بین آموزش حرفه ای و تخصص در مطالعات عمومی کمی بیشتر می دانید. شاید بتوانید مورد متناسب با خود را پیدا کرده اید.

  • پنج برنامه مطالعات عمومی و هشت برنامه آموزش حرفه ای وجود دارد که می توانید از بین آن ها انتخاب کنید.
  • کدام برنامه آموزشی برای شما مناسب است؟