Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

እንታይ ክምችወኩም ይኽእል?

እዚ ልምምድ ንዓኹም እዩ Vg1 ክተመልክቱ ንእትደልዩ ናብ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርትን ስልጠናን ኣብ ዝተፈላለይ ንጥፈታት ክንደየናይ ድልየት ከም ዘለኩም መልሱ፥ እንታይ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም ክትመሃሩ ከም እትደልዩ ሓብሩ፡፡

<ጠንካራ>ሞቕሽሽ

  • ኣብ ትምህርትኹም ኮነ ኣብ ስልጥና እዋን ክትሰርሕዎ እትደልዩዎ ነገር ሕሰቡ እዚ ኣብ ናይ ትርፊ ሰዓትኩም ክትሰርሕዎ እትደልይዎ ነገር ማለት ኣይኮነን!
  • ዘይተረደአኩም ነገር እንተሃልዩ ናይ ትምህርቲ ቤት ኣማኻሪ ወይ ካዓ ቤተሰብኩም ምሕታት ይካኣል እዩ፡፡

እንታይ ክምችወኩም ይኽእል?

  • ኣብ ዝትፈላለዩ ንጥፈታት ክንደየናይ ድሌት ከምዘለኩም ንሕቶታት መልሱ፡፡
  • Think about what you would like to do during your education and training and at work - not your spare time interests!

ስእላዊ ንድፊን ናይ መጽሔት ኣሰራርዓ ምምዕባል
ምስ ናይ ሙዚቃ ጽሑፋትን፣ ረምታን፣ ስኒትን ምስራሕ
ምምማይን ብዛዕባ ዜና ምጽሓፍን
ምስ ቆልዑት ናይ ትያትር ምርኢት ምስራሕ
ምስ ኣታኽልቲን፣ እንስሳታትን ሰባትን ምስራሕ
ኣብ ናይ መትኒታትን ጭዋዳታትን ምርምር ምግባር
ምስ ሙዚቃ፣ ረምታን ምንቅስቓስን ብፈጠራነት ምስራሕ
ቋንቋ እንግሊዝ ወይ ካልእ ናይ ወጻኢ ቋንቋታት ምዝራብን ምጥቃምን
ምስ ቅርጺታትን ሕብርታትን ምስራሕ
ምስማዕን ምርምማርን ሙዚቃ
ንመወዓውዒት ጽሑፋት ምድላው
ምስ ቀንዲ ተዋሳኢ ምስራሕ
መንገዲታትን ገለርያታንት ምወጣን፣ መደራግሕ ወይ ምሽርታት መሬት ምቑጻር፣ ወይ ምምልካት ወይ ባህርያዊ ሃብቲ ከም ነዳድን ወርቅን ምንዳይ።
ናይ ስፖርትታት ጉጅለ መምርሒ ምሃብ
ብሉጽ ሳዕሳዒ ንምዃን ምልምማድ
ስነ-ኣእምሮኣዊን፣ ርክብን፣ ምምልማልን ምምካር ወይ ምስራሕ
ሓድሽ መንበሪ ኣከባቢ ምውጣን
ልምምድ መሳሪሒታተ ሙዚቃይ ምግባር
ንመጽሓፍቲ ገበር ምድላውን ኣሰራርዓ መጻሕፍቲን ፋምፍለትን ምድላው
ንዝተፈላለዩ ክፋል ናይ ጠባያት ናታቶም ትርጉም ምሃብ
ኣብ ምዕባለ ናይ ኣካባቢ ዘየዕኑን ዝኾነን ናይ ጽዓት ምህርቲን ምስራሕ
ናይ ስፓርት ክእለታታት ዝያዳ ምምዕባል
ኣብ ቅድሚ ተመልካታይ ምስዕሳዕ
ምምራሕ፣ ምድርዳርን ምውህሃድን
ኣብ መዓልታዊ ናብራና ዘድልዩና ነገራትን ናውትን ምንዳፍ
መዘሙራን፣ ኦርኬስትራ ወይ ባንድ ምምራሕ
ብቕድሚ ወይ ድሕሪ ካሜራ ምስራሕ
ን ፊልምን ትያትርን ናይ ኢድ-ጽሑፍ ምምማይ
ምስ ቴክኖሎጂን እንጂነሪን ዛዕባታት ምስራሕ
ኣብ ስፖርት ምወድዳር
ኣካላዊ ንጥፈትን ሕጊ ሳዕስዒትን ብውሕሉል ምርዳእን ምጥቃም
ምስ ፖለቲካን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ምስራሕ
ምስኣልን ምዝርጋሕን ሓሳባትን ምብራህ ሰላዊ መግለጺታትን
ናይ ኮምፕተር ፕራግራማት ብምጥቃም ናይ ሙዚቃ ፍርያት ምድላው
ዝተፈላለዩ ዓይንት ፊልም ምፍራይ
ናይ ምር ኢት ትግባረን ጽሑፍን ሸምዲድካ ብልብኻ ምጽናዕ
ኣብ ስነ-ቐመ ወይስነ-ሂወታዊ ወመም መጽናዕቲ ምስራሕ
ዝተፍለየ ክእለትን ድልየትን ንዘለዎም ሰባት ትምህርቲ ምወጣን
ብሳዕስዒት መልእኽቲ ምትሕልላፍ
ዜናን፣ ረፖርት ወይ መጽሓፍ ምጽሓፍ
ንናይ ኣባይቲ ስልእሊታት ንድፊ ምወጣን
ክፋል ናይ ሙዚቃ ምቅንባር
ዝተፈላለየ ናይ ሚደያ ምህርቲ ምምርማር
ኣብ ፍርያት ናይ ትያትር ተዋሳኢ ምዃን
ኢንጂን ወይ ናይ ዳታ ስርትዓት ብሓንሳብ ኮይኖም ብኸመይ ከምዝሰርሑ ምጽናዕ
ንናይ ቆልዑት ስፖርትታት ጋንታ ኣሰልጣኒ ምዃን
ንኻልኦት ሰባት ምስዕሳዕ መምርሒ ምሃብ
ኣብ ዋኒን ምስ ናይ ሕሳብ ጉዳያት ምስራሕ
3D ሞደል ምህናጽ
ናይ ሙዚቃ መሳርሒ፣ ሙዚቃ ወይ ምድራፍ ምምሃር
መርበብ ሓበሬታ ምንዳፍ
ብግብሪ መድረኽ ምስትኽኻል
ምምዕባልን ምስራሕን ህንጻንታት ወይ ማሽናት
ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ምሃብ
ናይ ሳዕስዒት ትርኢት ምቅንባር
ምስ ሃይማኖት፣ ባህሊን ታሪኽን ምስራሕ
ቅብኣ፣ ምስኣልን ኢደ-ጥበባትን ብፈጠራነት ምስራሕ
መዚቃ ምጽሓፍን ምቅንባርን
ድጅታል መሳርሒ ብምጥቃም ጽሑፋት፣ ድምጺን ስእልታትን ምግባር
ኣብ መድረኽ ንርእየታዊ ምግላጽ ሓላፍነት ምውሳድ
ቁጽሪ ብምጥቃም፣ ብኣገባብን ብስርዓትን ምሕሳብ
ስፖርትን መውስዋስ ኣካላትን ምግባር
ረምታ፣ ምንቅስቓስን ሓይልን ምልምማድ
ምስ ሕጋገታት፣ ስራዓታት፣ ኣገባብን ምስራሕ
ስነ-ጥበብን ባህሊታትን ኣብ ምዝርጋሕ ምስራሕ
ኣብ መድረኸ ወይ ኣብ ስትድዮ መዝሙርን ሙዚቃን ምድላው
ኣብ ናይ ሰአላዊ ፊልምታት ምስራሕ
ኣብ ምውሳእ ንኽትካፈል ሰውንተን ድምጺን ምጥቃም
ምርመራ ምግባርን ሕሙማት ምሕካምን
ናይ ካልኦት ሰባት መጉዳእቲ መላግቦን መትኒታትን ምሕካም
ሳዕስዒት ምስ ካልእ ዓይነት ስነ-ጥበባት ምውህሃድ
ኣብ ናይ ዕዳጋ፣ ምውዕዋዕን፣ ናይ ማሕበራዊ መዲያ ኣብ ዋኒን ብምጥቃምን ምስራሕ
ኣብ መርከብ ሞቶረ ምጽጋን
ምስ ምህርቲ ናይ እንስሳ ዘቤት ምልማዕ መሬትን ምስራሕ
ምግብን መስተን ምእንጋድ
ትሑት ናይ ምንቅስቓስ ክእለት ዘለዎም ሰባት ምሕጋዝ
ናይ ኤሌትሪክ ኣቑሑት ከምዝሰርሕ ምግባር
ንቱሪስት መደባት ምውጣንን ምውህሃድ
እምኒ ምስባርን ምኹዓትን
ክፍሊ ወይ ገዛ ምድላው
ዝተሰብረ መሳርሒ ማሽን ምዕራይ
ኣብ ባሕሪ ዓሳ ምጽማድ
ናይ ስጋ ውጽኢትን ዝሑል ስጋታትን ምስራሕ
ብዛዕባ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ንዓማዊል ምኽሪ ምሃብ
ኳረንቲን ኤሌክትሪካዊ ሓይልን ምዕቃን
ምስ ኣገልግሎት ዓማዊል፣ ናይ ጉዳይ ዶኩመንትታት ምስናድን ምስራሕን
ዓቐን፣ ሚዛንን መኣዝናትን ናይ ህንጻ ምድላው
ጸጉሪ ምቑራጽን፣ ሕብሪ ምልካይን ምክንኻንን
ቅሩብ ዝተባላሸዋ መካይን ሕብሪ ምልካይን ምጽጋንን
ምስ ጉንዲ ምቑራጽን ምጉዕዓዝን ምስራሕ
ባኒ ምስራሓ፣ ባጌትን ካልእ ዝተሰንከቱ ምህርቲታትን
ኣብ ሆስፒታል ወይ ኣብ ሕክምና ማእከል ተሓከምቲ ምቕባል
ናይ ኤሌትሪክ መስመራት ምእታውን ክምዝሰርሑ ምግባርን
ኣብ መኽዘን ዘሎ ኣቑሑት ምምዝጋብ፣ ምውህሃድን ምጥርናፍን
ምቕባኢን ናይ መንደቕ ወረቐት ምልጣፍን
ስልማታት ምስራሕ
ኣብ ባይታ ንዘይቲ ምዕዳን
ኣታኽልቲ ምኹስኳስን ምሻጥን
ንሽኮር ዘለዎም ሰባት ዝተፈለየ ኣመጋግባ መውጣንን ምቕራብን
ምሕካምን ምክልኻልን ምስ እግሪ-ዝራኸቡ ሽግራት
ናይ ኤሌትሪክ መስመራት ምዕራይ
ኣውቶቡስ ወይ ትራክ ወይ ትሰሓቢት ምዝዋር
ሃደ ነገር ንምፍራይ ክንደይ ነገራት ክመዘድሊ ምድማርን ዓቐን ምውሳድን
ከም ጫማታትን፣ ቦርሳታትን ቁልፊታትን ዝኣመሰሉ ቆርበትን ውጽኢት ቆርበትን ምስራሕ
ምልሓም፣ ምብያድን መንኮሊ ምጥቃምን
ምስ ናይ ከባቢያዊ ምክልኻልን ናይ እንስሳ ሂወትን ምስራሕ
ኬክ ምስራሕን ምሽላምን
ንዓማዊል ናይ ገጽ ወይ ናይ ሰውነት ክንክን ምሃብ
ኣውቶማቲክ ማሽናት ምምራሕ
ኣብ ናይ ጸጥታ ትካል ምስራሕ ወይ ናይ ጸጥታ ሓላዊ ምዃን
ማርቴሎን መስማርን ምጥቃም
ናይ ንግዲ መራኸቢ ብዙሓን ምንዳፍን ብወረቐት ዝርስሑን ድጂታል ዝኾኑ ፍርያትን ምስራሕ
3D ስእሊታት ናይ ማሽናትን ምህርቲታትን ምጥቃም
እንስሳታት ምክንኻን
ዝርዝር ዓይነት መግቢታት ምውጣንን ምግቢ ምኽሻንን
ንኣረጋውያን ምሕጋዝን ምክንኻንን
ኣብ ባሕሪ ምስ ናይ ዘይቲን ጋዝን ኢንዱስትሪ ምስራሕ
ኣብ ዕዳጋ ዓሚል ምግልጋል
መናድቕ፣ ቦሎፎን፣ ምድሪታትን ውሽጣዊ መናድቕን ምጽራይን ምዕቃብን
ስእሊ ምስኣል
መስትያት ኣብ መኪናታትን ህንጻታትን ምግጣምን ምዕራይን
ምፍራይን ምሻጥን ዝተመስርሐ ዓሳ
ናይ ባሕሪ ምግቢታት ንዓማዊል ምቕራብን ምሻጥን
ንቖልዑትን መንእሰያትን ንጥፈታት ምውህሃድ
ክፍሊ ሞቶረታት ምግጥጣምን ምፍንጣሕን
ኣብ ሆተል ወይ ኣብ ናይ ገያሾ መርከብ ምአላይ ምስራሕ
ዓበይቲ ተንቀሳቐስቲን ማሽናት ምዝዋር
ምንዳፍን ምስፋይ ክዳውንቲን
ምዝዋርን ምቁጽጻርን ማሽናትን ምህርቲታትን
ምህናጽን ምዕቃብን ናይ ደገ ከባቢታትን ሓምላይ ከባቢታትን
ናይ ፌስታ ጣውላ ምዝርጋሕ
ንዝተጎድአ ሰብ ናይ መጀመርታ ሕክምና ምሃብ
ናይ ነፋሪት ሞቶረን ደፊኢታትን ምግጣም፣ ምፍታሕን ምዕቃብን
ናይ ኮምፕተር ሶፍትዌር ምእታውን ኣጠቓቕማ መምርሒ ምቕራብን
ሕጡብ ምስራዕን ስሜንቶ ቅርጺ ምወጻእን
ኣቑሑት ምስራሕ ወይ መርከብ ምህናጽ
ሞቶራት "ምዕራይ"
ምስልጣን፣ ምክንኻን ወይ ነፍራስ ጫማ ምልባስ
ምቕራብን ኣተሓሕዛ ስጋን
ንናይ ሓኪም ስኒ ምሕጋዝ
መሰኩዒታት ምግጣምን ኤሌትሪክ ምእታውን
ፎቶኮፒ መግበሪትን ካልእ ናይ ቤት-ጽሕፈት መሳሪሒታት ምጥቃምን ምዕቃብን
ምዕራይ መስመር ሻምብቆታት ፈሰስቲ
ስልማታትን ናይ ኢድ ሰዓታትን ናይ መንደቕ ሰዓታትን ምስራሕ፣ ምርዕራይን ምጽጋንን

>ሕዚ እቲ ዕዮ ክገድፍዎ እዮም ከምኡ እውን መልሶም ክድምሰስ እዩ!

ካንስል ዝብል ብምጥዋቕ እቲ ዕዮ ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም::


ኣቋርፅ ሕራይ; ኣጥፍእ

መልስታተይ ይጥፍኡ
ገፅ 1 ካብ 2