Vis meny
You are in the main content. Continue navigating or press again to go back to top.

እንታይ ክምችወኩም ይኽእል?

እዚ ልምምድ ንዓኹም እዩ Vg1 ክተመልክቱ ንእትደልዩ ናብ ላዕለዋይ ካልኣይ ብርኪ ትምህርትን ስልጠናን ኣብ ዝተፈላለይ ንጥፈታት ክንደየናይ ድልየት ከም ዘለኩም መልሱ፥ እንታይ ዓይነት ናይ ትምህርቲ ፕሮግራም ክትመሃሩ ከም እትደልዩ ሓብሩ፡፡

<ጠንካራ>ሞቕሽሽ

  • ኣብ ትምህርትኹም ኮነ ኣብ ስልጥና እዋን ክትሰርሕዎ እትደልዩዎ ነገር ሕሰቡ እዚ ኣብ ናይ ትርፊ ሰዓትኩም ክትሰርሕዎ እትደልይዎ ነገር ማለት ኣይኮነን!
  • ዘይተረደአኩም ነገር እንተሃልዩ ናይ ትምህርቲ ቤት ኣማኻሪ ወይ ካዓ ቤተሰብኩም ምሕታት ይካኣል እዩ፡፡

እንታይ ክምችወኩም ይኽእል?

  • ኣብ ዝትፈላለዩ ንጥፈታት ክንደየናይ ድሌት ከምዘለኩም ንሕቶታት መልሱ፡፡
  • Think about what you would like to do during your education and training and at work - not your spare time interests!

ምምራሕ፣ ምድርዳርን ምውህሃድን
ንናይ ቆልዑት ስፖርትታት ጋንታ ኣሰልጣኒ ምዃን
ብቕድሚ ወይ ድሕሪ ካሜራ ምስራሕ
ኣብ መድረኽ ንርእየታዊ ምግላጽ ሓላፍነት ምውሳድ
ምስኣልን ምዝርጋሕን ሓሳባትን ምብራህ ሰላዊ መግለጺታትን
ብሳዕስዒት መልእኽቲ ምትሕልላፍ
ናይ ሙዚቃ መሳርሒ፣ ሙዚቃ ወይ ምድራፍ ምምሃር
መንገዲታትን ገለርያታንት ምወጣን፣ መደራግሕ ወይ ምሽርታት መሬት ምቑጻር፣ ወይ ምምልካት ወይ ባህርያዊ ሃብቲ ከም ነዳድን ወርቅን ምንዳይ።
ኣብ ናይ ዕዳጋ፣ ምውዕዋዕን፣ ናይ ማሕበራዊ መዲያ ኣብ ዋኒን ብምጥቃምን ምስራሕ
ናይ ካልኦት ሰባት መጉዳእቲ መላግቦን መትኒታትን ምሕካም
ዝተፈላለዩ ዓይንት ፊልም ምፍራይ
ምስ ቀንዲ ተዋሳኢ ምስራሕ
3D ሞደል ምህናጽ
ናይ ሳዕስዒት ትርኢት ምቅንባር
መዚቃ ምጽሓፍን ምቅንባርን
ምምዕባልን ምስራሕን ህንጻንታት ወይ ማሽናት
ምስ ፖለቲካን ማሕበራዊ ስነ-ፍልጠትን ምስራሕ
ናይ ስፖርትታት ጉጅለ መምርሒ ምሃብ
ንመጽሓፍቲ ገበር ምድላውን ኣሰራርዓ መጻሕፍቲን ፋምፍለትን ምድላው
ን ፊልምን ትያትርን ናይ ኢድ-ጽሑፍ ምምማይ
ሓድሽ መንበሪ ኣከባቢ ምውጣን
ኣካላዊ ንጥፈትን ሕጊ ሳዕስዒትን ብውሕሉል ምርዳእን ምጥቃም
ክፋል ናይ ሙዚቃ ምቅንባር
ምርመራ ምግባርን ሕሙማት ምሕካምን
ኣብ ዋኒን ምስ ናይ ሕሳብ ጉዳያት ምስራሕ
ናይ ስፓርት ክእለታታት ዝያዳ ምምዕባል
ምምማይን ብዛዕባ ዜና ምጽሓፍን
ምስ ቆልዑት ናይ ትያትር ምርኢት ምስራሕ
ስነ-ጥበብን ባህሊታትን ኣብ ምዝርጋሕ ምስራሕ
ምስ ሙዚቃ፣ ረምታን ምንቅስቓስን ብፈጠራነት ምስራሕ
ኣብ መድረኸ ወይ ኣብ ስትድዮ መዝሙርን ሙዚቃን ምድላው
ምስ ኣታኽልቲን፣ እንስሳታትን ሰባትን ምስራሕ
ቋንቋ እንግሊዝ ወይ ካልእ ናይ ወጻኢ ቋንቋታት ምዝራብን ምጥቃምን
ስፖርትን መውስዋስ ኣካላትን ምግባር
ንመወዓውዒት ጽሑፋት ምድላው
ንዝተፈላለዩ ክፋል ናይ ጠባያት ናታቶም ትርጉም ምሃብ
ቅብኣ፣ ምስኣልን ኢደ-ጥበባትን ብፈጠራነት ምስራሕ
ንኻልኦት ሰባት ምስዕሳዕ መምርሒ ምሃብ
ናይ ኮምፕተር ፕራግራማት ብምጥቃም ናይ ሙዚቃ ፍርያት ምድላው
ቁጽሪ ብምጥቃም፣ ብኣገባብን ብስርዓትን ምሕሳብ
ምስ ሕጋገታት፣ ስራዓታት፣ ኣገባብን ምስራሕ
ኣብ ስፖርት ምወድዳር
ዝተፈላለየ ናይ ሚደያ ምህርቲ ምምርማር
ኣብ ምውሳእ ንኽትካፈል ሰውንተን ድምጺን ምጥቃም
ምስ ቅርጺታትን ሕብርታትን ምስራሕ
ኣብ ቅድሚ ተመልካታይ ምስዕሳዕ
ምስ ናይ ሙዚቃ ጽሑፋትን፣ ረምታን፣ ስኒትን ምስራሕ
ኢንጂን ወይ ናይ ዳታ ስርትዓት ብሓንሳብ ኮይኖም ብኸመይ ከምዝሰርሑ ምጽናዕ
ዜናን፣ ረፖርት ወይ መጽሓፍ ምጽሓፍ
ዝተፍለየ ክእለትን ድልየትን ንዘለዎም ሰባት ትምህርቲ ምወጣን
ኣብ ናይ ሰአላዊ ፊልምታት ምስራሕ
ኣብ ፍርያት ናይ ትያትር ተዋሳኢ ምዃን
ኣብ መዓልታዊ ናብራና ዘድልዩና ነገራትን ናውትን ምንዳፍ
ረምታ፣ ምንቅስቓስን ሓይልን ምልምማድ
ምስማዕን ምርምማርን ሙዚቃ
ምስ ቴክኖሎጂን እንጂነሪን ዛዕባታት ምስራሕ
ስነ-ኣእምሮኣዊን፣ ርክብን፣ ምምልማልን ምምካር ወይ ምስራሕ
ኣብ ናይ መትኒታትን ጭዋዳታትን ምርምር ምግባር
መርበብ ሓበሬታ ምንዳፍ
ብግብሪ መድረኽ ምስትኽኻል
ስእላዊ ንድፊን ናይ መጽሔት ኣሰራርዓ ምምዕባል
ሳዕስዒት ምስ ካልእ ዓይነት ስነ-ጥበባት ምውህሃድ
መዘሙራን፣ ኦርኬስትራ ወይ ባንድ ምምራሕ
ኣብ ምዕባለ ናይ ኣካባቢ ዘየዕኑን ዝኾነን ናይ ጽዓት ምህርቲን ምስራሕ
ምስ ሃይማኖት፣ ባህሊን ታሪኽን ምስራሕ
ናይ ኣሰልጠንቲ ስልጠና ምሃብ
ድጅታል መሳርሒ ብምጥቃም ጽሑፋት፣ ድምጺን ስእልታትን ምግባር
ናይ ምር ኢት ትግባረን ጽሑፍን ሸምዲድካ ብልብኻ ምጽናዕ
ንናይ ኣባይቲ ስልእሊታት ንድፊ ምወጣን
ብሉጽ ሳዕሳዒ ንምዃን ምልምማድ
ልምምድ መሳሪሒታተ ሙዚቃይ ምግባር
ኣብ ስነ-ቐመ ወይስነ-ሂወታዊ ወመም መጽናዕቲ ምስራሕ
ዓበይቲ ተንቀሳቐስቲን ማሽናት ምዝዋር
ስልማታትን ናይ ኢድ ሰዓታትን ናይ መንደቕ ሰዓታትን ምስራሕ፣ ምርዕራይን ምጽጋንን
ምግብን መስተን ምእንጋድ
ትሑት ናይ ምንቅስቓስ ክእለት ዘለዎም ሰባት ምሕጋዝ
ኣብ ዕዳጋ ዓሚል ምግልጋል
ኣብ ባሕሪ ምስ ናይ ዘይቲን ጋዝን ኢንዱስትሪ ምስራሕ
ምህናጽን ምዕቃብን ናይ ደገ ከባቢታትን ሓምላይ ከባቢታትን
ምዝዋርን ምቁጽጻርን ማሽናትን ምህርቲታትን
እምኒ ምስባርን ምኹዓትን
ከም ጫማታትን፣ ቦርሳታትን ቁልፊታትን ዝኣመሰሉ ቆርበትን ውጽኢት ቆርበትን ምስራሕ
ናይ ስጋ ውጽኢትን ዝሑል ስጋታትን ምስራሕ
ንቖልዑትን መንእሰያትን ንጥፈታት ምውህሃድ
ናይ ኮምፕተር ሶፍትዌር ምእታውን ኣጠቓቕማ መምርሒ ምቕራብን
ናይ ኤሌትሪክ መስመራት ምእታውን ክምዝሰርሑ ምግባርን
እንስሳታት ምክንኻን
3D ስእሊታት ናይ ማሽናትን ምህርቲታትን ምጥቃም
መናድቕ፣ ቦሎፎን፣ ምድሪታትን ውሽጣዊ መናድቕን ምጽራይን ምዕቃብን
ኣቑሑት ምስራሕ ወይ መርከብ ምህናጽ
ዝርዝር ዓይነት መግቢታት ምውጣንን ምግቢ ምኽሻንን
ኣብ ሆስፒታል ወይ ኣብ ሕክምና ማእከል ተሓከምቲ ምቕባል
ኣብ ሆተል ወይ ኣብ ናይ ገያሾ መርከብ ምአላይ ምስራሕ
መሰኩዒታት ምግጣምን ኤሌትሪክ ምእታውን
ምስ ምህርቲ ናይ እንስሳ ዘቤት ምልማዕ መሬትን ምስራሕ
ቅሩብ ዝተባላሸዋ መካይን ሕብሪ ምልካይን ምጽጋንን
ማርቴሎን መስማርን ምጥቃም
ስእሊ ምስኣል
ንሽኮር ዘለዎም ሰባት ዝተፈለየ ኣመጋግባ መውጣንን ምቕራብን
ንዝተጎድአ ሰብ ናይ መጀመርታ ሕክምና ምሃብ
ምስ ኣገልግሎት ዓማዊል፣ ናይ ጉዳይ ዶኩመንትታት ምስናድን ምስራሕን
ክፍሊ ሞቶረታት ምግጥጣምን ምፍንጣሕን
ምፍራይን ምሻጥን ዝተመስርሐ ዓሳ
መስትያት ኣብ መኪናታትን ህንጻታትን ምግጣምን ምዕራይን
ሃደ ነገር ንምፍራይ ክንደይ ነገራት ክመዘድሊ ምድማርን ዓቐን ምውሳድን
ክፍሊ ወይ ገዛ ምድላው
ኬክ ምስራሕን ምሽላምን
ንናይ ሓኪም ስኒ ምሕጋዝ
ፎቶኮፒ መግበሪትን ካልእ ናይ ቤት-ጽሕፈት መሳሪሒታት ምጥቃምን ምዕቃብን
ናይ ኤሌትሪክ ኣቑሑት ከምዝሰርሕ ምግባር
ኣታኽልቲ ምኹስኳስን ምሻጥን
ሞቶራት "ምዕራይ"
ምቕባኢን ናይ መንደቕ ወረቐት ምልጣፍን
ጸጉሪ ምቑራጽን፣ ሕብሪ ምልካይን ምክንኻንን
ምቕራብን ኣተሓሕዛ ስጋን
ንኣረጋውያን ምሕጋዝን ምክንኻንን
ኣብ ናይ ጸጥታ ትካል ምስራሕ ወይ ናይ ጸጥታ ሓላዊ ምዃን
ናይ ነፋሪት ሞቶረን ደፊኢታትን ምግጣም፣ ምፍታሕን ምዕቃብን
ኣብ ባሕሪ ዓሳ ምጽማድ
ዝተሰብረ መሳርሒ ማሽን ምዕራይ
ምዕራይ መስመር ሻምብቆታት ፈሰስቲ
ስልማታት ምስራሕ
ናይ ፌስታ ጣውላ ምዝርጋሕ
ብዛዕባ ኣጠቓቕማ መድሃኒት ንዓማዊል ምኽሪ ምሃብ
ንቱሪስት መደባት ምውጣንን ምውህሃድ
ኣውቶማቲክ ማሽናት ምምራሕ
ምስ ናይ ከባቢያዊ ምክልኻልን ናይ እንስሳ ሂወትን ምስራሕ
ኣብ መርከብ ሞቶረ ምጽጋን
ዓቐን፣ ሚዛንን መኣዝናትን ናይ ህንጻ ምድላው
ናይ ንግዲ መራኸቢ ብዙሓን ምንዳፍን ብወረቐት ዝርስሑን ድጂታል ዝኾኑ ፍርያትን ምስራሕ
ባኒ ምስራሓ፣ ባጌትን ካልእ ዝተሰንከቱ ምህርቲታትን
ንዓማዊል ናይ ገጽ ወይ ናይ ሰውነት ክንክን ምሃብ
ኣብ መኽዘን ዘሎ ኣቑሑት ምምዝጋብ፣ ምውህሃድን ምጥርናፍን
ናይ ኤሌትሪክ መስመራት ምዕራይ
ምስልጣን፣ ምክንኻን ወይ ነፍራስ ጫማ ምልባስ
ኣብ ባይታ ንዘይቲ ምዕዳን
ሕጡብ ምስራዕን ስሜንቶ ቅርጺ ምወጻእን
ምንዳፍን ምስፋይ ክዳውንቲን
ናይ ባሕሪ ምግቢታት ንዓማዊል ምቕራብን ምሻጥን
ምሕካምን ምክልኻልን ምስ እግሪ-ዝራኸቡ ሽግራት
ኣውቶቡስ ወይ ትራክ ወይ ትሰሓቢት ምዝዋር
ኳረንቲን ኤሌክትሪካዊ ሓይልን ምዕቃን
ምስ ጉንዲ ምቑራጽን ምጉዕዓዝን ምስራሕ
ምልሓም፣ ምብያድን መንኮሊ ምጥቃምን

>ሕዚ እቲ ዕዮ ክገድፍዎ እዮም ከምኡ እውን መልሶም ክድምሰስ እዩ!

ካንስል ዝብል ብምጥዋቕ እቲ ዕዮ ክቕፅሉ ይኽእሉ እዮም::


ኣቋርፅ ሕራይ; ኣጥፍእ

መልስታተይ ይጥፍኡ
ገፅ 1 ካብ 2